HolsDB

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು

ಅಂಗೋಲ
ಅಂಗ್ವಿಲ್ಲಾ
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ
ಅಂಡೋರ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಅಮೇರಿಕಾದ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಮೊ
ಅರುಬಾ
ಅರ್ಜೆಂಟೀನ
ಅಲ್ಜೀರಿಯ
ಅಲ್ಬೇನಿಯ
ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ
ಆರ್ಮೇನಿಯ
ಆಸ್ಟ್ರಿಯ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ಇಟಲಿ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
ಇತಿಯೋಪಿಯ
ಇರಾಕ್
ಇರಾನ್
ಇಸ್ರೇಲ್
ಈಜಿಪ್ಟ್
ಉಗಾಂಡ
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ
ಉತ್ತರ ಮರಿಯಾನ ದ್ವೀಪಗಳು
ಉರುಗ್ವೆ
ಎಕ್ವಡಾರ್
ಎರಿಟ್ರಿಯ
ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್
ಎಸ್ಟೊನಿಯ
ಏಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಐರ್ಲೆಂಡ್
ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್
ಐಸ್ಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್
ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
ಒಮಾನ್
ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್
ಕತಾರ್
ಕಾಂಗೊ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಕಾಂಬೋಡಿಯ
ಕಿರಿಬಾಟಿ
ಕಿರ್ಗಿಸ್ಥಾನ್
ಕೀನ್ಯಾ
ಕುವೈಟ್
ಕೂಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಕೆನಡಾ
ಕೆರಿಬಿಯನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ಕೇಪ್ ವೆರ್ದ್
ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಕೊಕೊಸ್ (ಕೀಲಿಂಗ್) ದ್ವೀಪ
ಕೊಮೊರೊಸ್
ಕೊಲೊಂಬಿಯ
ಕೊಸೊವೊ
ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ
ಕ್ಯಾಮರೂನ್
ಕ್ಯುರಕೋ
ಕ್ಯೂಬಾ
ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ದ್ವೀಪ
ಕ್ರೊವೇಶಿಯ
ಗಬೊನ್
ಗಯಾನ
ಗಿನಿ
ಗಿನಿ–ಬಿಸೌ
ಗಿಬ್ರಲ್ಟಾರ್
ಗುರ್ನ್‌ಸಿ
ಗುವಾಮ್‌‌‌‌
ಗ್ಯಾಂಬಿಯ
ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
ಗ್ರೀಸ್
ಗ್ರೆನಾಡ
ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ
ಗ್ವಾಡಿಲೋಪ್
ಘಾನ
ಚಾಡ್
ಚಿಲಿ
ಚೀನಾ
ಜಪಾನ್
ಜಮೈಕ
ಜರ್ಮನಿ
ಜರ್ಸಿ
ಜಾಂಬಿಯ
ಜಾರ್ಜಿಯ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ
ಜಿಬೂಟಿ
ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಜೋರ್ಡಾನ್
ಟರ್ಕಿ
ಟರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಕೊಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಟುನೀಶಿಯ
ಟೊಕೆಲಾವೋ
ಟೊಗೊ
ಟೋಂಗಾ
ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌
ಡೊಮಿನಿಕ
ಡೊಮಿನಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ
ತಾಜಿಕಿಸ್ಥಾನ್
ತಾಂಝಾನಿಯಾ
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್
ತುವಾಲು
ತೈವಾನ್
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್
ನಮೀಬಿಯ
ನಾರ್ವೇ
ನಿಕರಾಗ್ವ
ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ನೇಪಾಳ
ನೈಜರ್
ನೈಜೀರಿಯ
ನೋರ್‌ಫೋಲ್ಕ್ ದ್ವೀಪ
ನೌರು
ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲಿಡೊನಿಯಾ
ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್
ನ್ಯೂಯಿ
ಪನಾಮ
ಪಲಾವು
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಹರಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ
ಪಿಟ್‌ಕೈರ್ನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಪೂರ್ವ ಟೀಮೊರ್
ಪೆರಗ್ವೆ
ಪೆರು
ಪೋರ್ಚುಗಲ್
ಪೋಲೆಂಡ್
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ
ಪ್ಯುರ್ಟೋ ರಿಕೋ
ಫರೋ ದ್ವೀಪಗಳು
ಫಾಲ್ಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಫಿಜಿ
ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನ
ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೊಲಿನೇಷ್ಯ
ಬರ್ಮುಡಾ
ಬಲ್ಗೇರಿಯ
ಬಹರೇನ್
ಬಹಾಮಾಸ್
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಬಾರ್ಬಡೋಸ್
ಬುರುಂಡಿ
ಬುರ್ಕೀನ ಫಾಸೊ
ಬೆನಿನ್
ಬೆಲಾರುಸ್
ಬೆಲೀಜ್
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ
ಬೊಲಿವಿಯ
ಬೊಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಜೆಗೊವಿನ
ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಬ್ರುನೈ ಡರುಸ್ಸ್ಸಲಾಮ್
ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಭಾರತ
ಭೂತಾನ್
ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಗಿನಿಯ
ಮಂಗೋಲಿಯ
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್
ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಮಯನ್ಮಾರ್
ಮಲಾವಿ
ಮಲೇಷ್ಯ
ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ
ಮಾರಿಟಾನಿಯ
ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್
ಮಾರ್ಶಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಮಾಲಿ
ಮಾಲ್ಟ
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್
ಮಾಲ್ಡೋವ
ಮೆಕಾವೋ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ಮೇಯೊಟ್ಟ್
ಮೈಕ್ರೊನೇಷ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮೊಜಾಂಬಿಕ್
ಮೊಂಟ್ಸೆ‌ರ್ರಟ್
ಮೊನಾಕೊ
ಮೊರಾಕೊ
ಮೌರಿಷಿಯಸ್
ಮ್ಯಾಸೆಡೊನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಯುಕ್ರೇನ್
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್
ಯೆಮೆನ್
ರಷ್ಯಾ
ರೀಯುನಿಯನ್
ರೊಮಾನಿಯ
ರ್‍ವಾಂಡ
ಲಕ್ಸೆಂಬೊರ್ಗ್
ಲಾಟ್ವಿಯ
ಲಾವೋಸ್
ಲಿಥುವೇನಿಯ
ಲಿಬ್ಯಾ
ಲೆಬನನ್
ಲೆಸೊಥೊ
ಲೈಕ್ಟೆನ್‍ಸ್ಟೈನ್
ಲೈಬೀರಿಯ
ವನುವಾಟು
ವಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಫಟುನ
ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್
ವೆನೆಜುವೆಲಾ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಸಮೋವ
ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪಗಳು
ಸರ್ಬಿಯ
ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ
ಸಿಂಗಾಪುರ್
ಸಿಂಟ್ ಮಾರ್ಟೆನ್
ಸಿಪ್ರಸ್
ಸಿಯೆರ್ರಾ ಲಿಯೋನ್
ಸಿರಿಯಾ
ಸುಡಾನ್
ಸುರಿನಾಮ್
ಸೆನೆಗಲ್
ಸೈಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್
ಸೈಂಟ್ ಪಿರ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ವೆಲೊನ್
ಸೈಂಟ್ ಬಾರ್ತೆಲೆಮಿ
ಸೈಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
ಸೈಂಟ್ ಲೂಸಿಯ
ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್
ಸೈಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ, ಅಸೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡ ಕುನ್ಹ
ಸೈಶೆಲ್ಲಿಸ್
ಸೊಮಾಲಿಯ
ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ
ಸ್ಪೇನ್
ಸ್ಯಾನ್ ಮರೀನೊ
ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ
ಸ್ಲೊವೇನಿಯ
ಸ್ವಲ್ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜೇ ಮಯೇನ್
ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ವೀಡನ್
ಹಂಗೇರಿ
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಹೈಟಿ
ಹೊಂಡುರಾಸ್
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

ಮೆನು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಹಾಲಿಡೇ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ
ಹುಡುಕು
ಅಂಕಿಅಂಶ
ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮರಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಟಕ್ಕೆ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email